Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN („AGV“) met betrekking tot de digitale vignetten en de digitale trajecttol in de Webshop van Vignet Oostenrijk

Versie: 01.01.2019

De in deze AGV gebruikte geslachtsspecifieke termen en aanduidingen omvatten in gelijke mate de mannelijke en vrouwelijke vorm.

 1. Breet Online Media  en ”Vignet Oostenrijk webshop“
  1. Vignet Oostenrijk is onderdeel van Dutch Digital Media Partners. Dutch Digital Media Partners mag handelen onder Vignet Oostenrijk met gekoppelde webshop www.vignetoostenrijkkopen.nl. 1 van de handelsnamen van Dutch Digital Media Partners is Vignet Oostenrijk. Gevestigd aan Zuidhaven 9-11, 4761 CR in Zevenbergen. Bereikbaar op: +31(0)168 203 670
  2. De Wet op de tolheffing op rijkswegen (Bundesstrassen-Mautgesetz (BStMG)) regelt de betaling van de tijdsafhankelijke tol of trajecttol voor enkelsporige motorvoertuigen en voor meersporige motorvoertuigen, waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt. De aanschaf van een digitaal vignet of van digitale trajecttol is mogelijk, indien het kenteken in het tolsysteem wordt geregistreerd. Om deze registratie resp. de aankoop en het beheer van de digitale vignetten resp. de digitale trajecttol mogelijk te maken, exploiteert – ASFINAG en VIGNET OOSTENRIJK (NL en B) het digitale vignet, die bij Vignet Oostenrijk verkrijgbaar is in Nederland en België.
  3. De webshop is in de volgende talen beschikbaar: Nederlands.
  4. In samenhang met het gebruik van de webshop van Vignet Oostenrijk ontstaan extra kosten voor de gebruiker tussen de 4,75 en 5,30 euro handelingskosten. Eventuele kosten voor het gebruik van gegevens in verband met de (mobiele) telecommunicatiemiddelen van de gebruiker zijn voor rekening van de telecomserviceprovider van de gebruiker.
  5. De aankoop van de digitale vignetten resp. van de digitale trajecttol is een wettelijke verplichting. Online aankopen via de webshop van Vignet Oostenrijk kunnen alleen worden gedaan binnen Nederland en Belgie. De aankoop gebeurt uitsluitend op basis van deze AGV, de verwijzing naar integrale documenten en de wettelijke bepalingen. Andere voorwaarden – met name inkoopvoorwaarden of dergelijke van de koper – zijn uitgesloten.
  6. Deze AGV gelden voor de aankoop vanaf 01-01-2019. Deze AGV kan onder de volgende link worden opgevraagd: www,vignetoostenrijkkopen.nl/contact, waarbij ze zodanig ter beschikking worden gesteld, dat ze door de gebruiker opgeslagen en gereproduceerd kunnen worden.
 2. Aankoop van het digitale vignet door consumenten
  1. Voor algemene informatie over de aanschaf van het digitale vignet bij afstandsverkoop zie punt 2.
  2. Consument is diegene, die digitale vignetten koopt en voor wie de aankoop niet tot het runnen van zijn onderneming behoort resp. in het aankoopproces aangeeft geen ondernemer te zijn (zie punt 5). Onderneming is elke voor de lange termijn gevestigde organisatie van zelfstandige economische activiteit, ook wanneer deze niet op winst is gericht; rechtspersonen van het openbare recht gelden altijd als ondernemer. Bij de aankoop van een digitaal vignet door een natuurlijke persoon vóór aanvang van de exploitatie van zijn onderneming ten behoeve van het scheppen van de voorwaarden daarvoor, behoort de aankoop nog niet tot de bovengenoemde exploitatie.
  3. Aan het begin van het bestelproces wordt de consument er duidelijk over geïnformeerd, welke betalingsmiddelen worden geaccepteerd. De afzonderlijke technische stappen zijn in de webshop van Vignet Oostenrijk overzichtelijk en voor zich sprekend weergegeven, namelijk door de stappen
   • Productkeuze (inclusief het onderscheid auto of motor): Na de keuze van het vignetproduct moeten het land van registratie en het kenteken (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) worden ingevoerd.
   • Mijn gegevens: Om de koper met name de bestellingsbevestiging (zie punt 3.4) of een optionele vervaldatumherinnering te kunnen sturen, is de invoer van een e-mailadres (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) nodig. Verder moet de koper de betalingsmethode aangeven.
   • Besteloverzicht: Op deze pagina worden de koper de totale kosten (ook met en zonder omzetbelasting), de geselecteerde producten, het aangegeven e-mailadres, eventueel de gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode getoond. De koper kan producten wissen of kenteken, e-mailadres, eventuele gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode wijzigen. Deze stap biedt de koper een geschikt, effectief en toegankelijk technisch middel, waarmee hij invoerfouten vóór de afgifte van zijn aankoopverklaring kan bekijken en eventueel corrigeren. De koper moet zijn akkoordverklaring met de AGV bevestigen door een selectievakje aan te vinken. Door activering van de button „Bestellen met verplichting tot betalen“ vindt de aankoopverklaring door de koper plaats.
   • Betaling: De koper wordt naar de desbetreffende betalingsdienstaanbieder voor de gekozen betalingsmethode doorgeleid, waar de koper de betaling moet afhandelen. Dit gehele proces wordt uitsluitend door de betalingsdienstaanbieder uitgevoerd, zodat hierop aanvullende voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder van toepassing kunnen zijn, waarop Vignet Oostenrijk geen invloed heeft.
   • Bevestiging: Zodra Vignet Oostenrijk van de betalingsdienstaanbieder de bevestiging heeft ontvangen, dat de betaling succesvol is uitgevoerd, wordt de koper naar de bevestigingspagina geleid. Daar wordt de koper ook het product-ID getoond, waarbij de aankoopbevestiging ook geprint of opgeslagen kan worden. Voorts kan de factuur daar weergegeven of gedownload worden.
  4. Na voltooiing van de aankoop ontvangt de koper op het door hem aangegeven e-mailadres direct een bevestiging m.b.t. zijn aankoopverklaring resp. de bestellingsbevestiging van het(de) aangekochte digitale vignet(ten). Deze e-mail aan de koper bevat ook de van toepassing zijnde AGV inclusief het voorbeeld-herroepingsformulier voor consumenten (zie ook punt 4) en de factuur.
  5. Het aankoopproces wordt door de ASFINAG opgeslagen (zie daarvoor ook punt 14). Nadat de koper zich in de ASFINAG-webshop onder „Mijn account“ geregistreerd heeft, krijgt hij toegang tot zijn aankoopgegevens en diverse bewerkings- en wijzigingsmogelijkheden met betrekking tot zijn gekozen producten. Een registratie onder „Mijn account“ is online op elk moment mogelijk.
 3. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van het digitale vignet
  1. Consumenten hebben volgens de tolverordening het recht, hun aankoop betreffend het digitale vignet bij de aankoop op afstand binnen veertien dagen zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.
  2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument door middel van een duidelijke verklaring Vignet Oostenrijk (bijv. e-mail aan https://vignetoostenrijkkopen.nl/contact een per post verzonden brief) over zijn besluit, de aankoop te herroepen, informeren. De verklaring van herroeping kan informeel worden gedaan. Aan de herroepingstermijn is voldaan, wanneer de verklaring van herroeping binnen de betreffende termijn wordt verzonden. Gelieve het(de) betreffende product-ID(‘s) te vermelden, zodat de bijbehorende verklaringen van herroeping snel en efficiënt verwerkt kunnen worden.
  3. Om een zo snel mogelijke en efficiënte verwerking van de verklaringen van herroeping te kunnen waarborgen, verzoekt Vignet Oostenrijk, verklaringen van herroeping zo mogelijk per e-mail en onder opgave van de gegevens, zoals die staan vermeld in het voorbeeld-herroepingsformulier dat aan het einde van deze AGV ter beschikking is gesteld, aan https://vignetoostenrijkkopen.nl/contact te richten.
  4. In geval van een tijdige herroeping worden alle door de consument verrichte betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping terugbetaald, waarbij voor de terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel wordt gebruikt als waarmee de consument de betaling heeft verricht.
 4. Aankoop van het digitale vignet door ondernemers
  1. Zie algemene informatie over de aankoop van het digitale vignet onder punt 2.
  2. Ondernemers bevestigen hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces. Daarmee bevestigt de ondernemer dat hij het/de digitale vignet(ten) in het kader van zijn ondernemersstatus koopt. Voor de aankoop van het digitale vignet geldt het in punt 3.3 tot en met 3.5 voor consumenten bepaalde naar analogie ook voor ondernemers, met de volgende uitzonderingen: Bij ondernemers kan het digitale vignet direct na aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben overeenkomstig punt 4 geen recht op herroeping.
 5. Aankoop van digitale trajecttol door consumenten
  1. Zie algemene informatie over de aankoop van digitale trajecttol via afstandsverkoop onder punt 2.
  2. Wie consument is, wordt in punt 3.2 ook voor de digitale trajecttol gedefinieerd.
 6. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol
  1. Consumenten hebben het recht, de aankoop inzake de digitale trajecttol binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.
  2. Hetherroepingsrecht vervalt overeenkomstig punt 6.3 bij enkele ritten, die door de consument binnen de herroepingstermijn geheel geconsumeerd zijn.
  3. In het andere geval geldt bij het herroepingsrecht m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol naar analogie het in punt 4 vastgelegde
 7. Aankoop van digitale trajecttol door ondernemers
  1. Zie algemene informatie over de aankoop van digitale trajecttol onder punt 2.
  2. Ondernemers bevestigen hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces. Daarmee bevestigt de ondernemer dat hij de digitale trajecttol in het kader van zijn ondernemersstatus koopt. Bij ondernemers kan de digitale jaarkaart – anders dan bij consumenten (zie met name punt 6.3) – meteen na aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben echter niet het recht van herroeping volgens punt 7.
  3. In het andere geval geldt het in punt 6 voor consument bepaalde naar analogie ook voor ondernemers.
 8. Aankoop van het digitale abonnement door consumenten en herroepingsrecht van de consument
  1. Voor de aankoop van de digitale abonnementen door consumenten in de webshop geldt voor digitale jaarvignetten het in punt 3 en voor digitale jaarkaarten het in punt 6 vastgelegde, met de volgende bijzonderheden:
   • Productkeuze: Om digitale abonnementen te kunnen kopen, is het vereist, dat de koper zich registreert onder „Mijn account“ (zie punt 11). Bij het digitale abonnement gaat het om een aankoop voor onbepaalde tijd van digitale jaarvignetten resp. digitale jaarkaarten, analoog aan een abonnementscontract.
   • Geldigheid bij de allereerste aankoop: Het begin van de geldigheid bij de allereerste aankoop van het digitale jaarvignet in het kader van het digitale abonnement gebeurt overeenkomstig punt 2.1. Het begin van de geldigheid bij de allereerste aankoop van de digitale jaarkaart in het kader van het digitale abonnement gebeurt overeenkomstig punt 2.2.
   • Geldigheid van de vervolgaankoop: een in het kader van het digitale abonnement gekocht digitaal jaarvignet is geldig vanaf afboeking van de aankoopprijs (7 januari van het volgende jaar). Een in het kader van het digitale abonnement gekochte digitale jaarkaart is geldig vanaf de dag, die volgt op de laatste dag van geldigheid van de vorige jaarkaart.
   • Prijzen: Voor het digitale abonnement zijn geen aparte administratiekosten verschuldigd. Uitsluitend de op dat moment geldende prijs voor de digitale jaarvignetten of jaarkaarten worden afgeboekt.
   • Wanneer het digitale abonnement voor het eerst wordt afgesloten, wordt de prijs van het actuele digitale jaarvignet of van de actuele jaarkaart bij de aankoop afgeboekt. In de daaropvolgende jaren gebeurt de afboeking bij digitale jaarvignetten op 7 januari en bij digitale jaarkaarten 20 dagen vóór het begin van de geldigheid van de nieuwe jaarkaart.
   • De koper van een digitaal abonnement wordt door Vignet Oostenrijk tijdig vóór het verlopen van de huidige geldigheidsduur per e-mail geïnformeerd over zijn digitale abonnement, het recht van opzegging, wijzigingen in de AGV of andere functionaliteiten in verband met het digitale abonnement.
   • Het digitale abonnement heeft geen minimum looptijd en kan op elk moment zonder opgave van redenen tot uiterlijk 3 dagen vóór de afboeking (tijdstip zie hierboven) uitsluitend onder „Mijn account“ worden opgezegd. Zodra de afboeking in het kader van het digitale abonnement heeft plaatsgevonden, is een opzegging voor de actuele digitale jaarvignetten of jaarkaarten niet meer mogelijk. Een niet geslaagde afboeking geldt als tijdige opzegging van het digitale abonnement. De koper wordt over het al dan niet slagen van de afboeking per e-mail geïnformeerd op het in „Mijn account“ opgeslagen e-mailadres.
  2. Vignet Oostenrijk geeft aan consumenten het recht, om het afsluiten (eerste aankoop) van het digitale abonnement in de afstandsverkoop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van de eerste aankoop van het digitale abonnement. Voor de uitoefening en de gevolgen van het herroepingsrecht van aankoop van het digitale abonnement geldt het in punt 4 bepaalde dienovereenkomstig. Het herroepingsrecht geldt uitsluitend bij de afsluiting van het digitale abonnement en geldt niet voor de in het kader van het digitale abonnement plaatsvindende vervolgaankopen van digitale jaarvignetten of jaarkaarten.
 9. Aankoop van het digitale abonnement door ondernemers
  1. Ondernemers zijn verplicht, hun ondernemersstatus tijdens het aankoopproces middels het desbetreffende selectievakje te bevestigen.
  2. Voor de aankoop en de opzegging door ondernemers geldt het in punt 9 voor consumenten geregelde naar analogie, met de volgende uitzonderingen: Bij ondernemers kan de eerste aankoop van het digitale jaarvignet of digitale jaarkaart (ook) in het kader van het digitale abonnement meteen na de aankoop geldig worden gemaakt. Ondernemers hebben overeenkomstig punt 9.4 geen recht op herroeping.
 10. Openbaar vignettenregister
  1. Het vignettenregister is een openbaar register, dat door iedereen geraadpleegd kan worden, om te controleren of voor een bepaald voertuig (kenteken) een digitaal vignet/digitale trajecttol met een bepaalde geldigheidsperiode is aangeschaft en dit voertuig dus op rijkswegen (snelwegen en autowegen) mag worden gebruikt. Deze verificatiemogelijkheid komt overeen met de visuele controle van het gebruiksrecht van een voertuig in geval van een stickervignet. Dit dient ook de belangen van de gebruikers van rijkswegen: Zonder dat zouden bestuurders niet betrouwbaar kunnen beoordelen, of ze met het voertuig rijkswegen mogen gebruiken.
  2. Daarom kan iedereen door het invoeren van een kenteken in het door ASFINAG beheerde vignettenregister via internet gratis opvragen, of een voertuig over een digitaal vignet of over digitale trajecttol beschikt en voor welke periode dit geldt.
  3. In het vignettenregister is niet te zien, of er een digitaal abonnement is.
 11. Garantie en schadevergoeding betreffende de aankoop
  1. Voor consumenten gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen, die in het Burgerlijk Wetboek geregeld zijn.
  2. Voor ondernemers geldt bovendien de controleplicht en de verplichting tot ingebrekestelling volgens het Handelswetboek.
  3. De aanspraak op schadevergoeding wegens lichte nalatigheid is zowel voor consumenten als voor ondernemers uitgesloten, waarbij deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet geldt voor persoonlijk letsel, dwingende aansprakelijkheidswetten en voor consumenten ook niet voor schendingen van belangrijke contractuele verplichtingen. Voor ondernemers is de aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid bovendien beperkt tot de positieve schade, waarbij ook hier de bovenstaande uitzonderingen op uitsluiting van aansprakelijkheid gelden.
 12. Verbod van de wederverkoop

  1. De commerciële wederverkoop van aangekochte producten van de digitale vignetten en de digitale trajecttol zonder schriftelijke toestemming van Vignet Oostenrijk is verboden. Bij misbruik of verkoop zonder licentie bij Vignet Oostenrijk zullen wij u dagvaarden.
 13. Informatie over de mogelijkheid tot het indienen van klachten en over geschillenbeslechting voor consumenten
  1. Het online-platform voor geschillenbeslechting van de EU voor online-overeenkomsten met consumenten vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Vignet Oostenrijk is niet verplicht deel te nemen aan deze alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure.
  3. Wensen, suggesties en klachten moeten gericht worden aan: info@vignetoostenrijkkopen.nl
 14. Rechtskeuze en jurisdictie bij ondernemers

  1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing onder uitsluiting van zijn collisieregels en van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten. Door deze rechtskeuze wordt de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol, die een consument is, niet in zijn dwingende rechten van zijn thuisland beperkt.
  2. Voor zover de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol geen consument is, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle aanspraken en eventuele geschillen uit en op basis van deze rechtsverhouding en de afhandeling ervan in Nederland.
 15. Salvatorische clausule bij ondernemers
  1. Voor ondernemers, maar niet voor consumenten, geldt: De ineffectiviteit of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de overige bepalingen. Een ineffectieve of onuitvoerbare bepaling moet door een effectieve worden vervangen, die het economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten.