Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN („AGV“) met betrekking tot de digitale vignetten en de digitale trajecttol in de Webshop van Vignet Online

Versie: 01.01.2019

De in deze AGV gebruikte geslachtsspecifieke termen en aanduidingen omvatten in gelijke mate de mannelijke en vrouwelijke vorm.

 1. Premium Office LTD en ”Vignet Oostenrijk“
  1. Vignet Oostenrijk is onderdeel van Premium Office LTD. Premium Office LTD mag handelen onder Vignet Oostenrijk met gekoppelde webshop www.vignetoostenrijkkopen.nl. 1 van de handelsnamen van Premium Office LTD is Vignet Oostenrijk.
  2. De Wet op de tolheffing op rijkswegen regelt de betaling van de tijdsafhankelijke tol of trajecttol voor enkelsporige motorvoertuigen en voor meersporige motorvoertuigen, waarvan het maximaal toegestane totaalgewicht niet meer dan 3,5 ton bedraagt. De aanschaf van een digitaal vignet of van digitale trajecttol is mogelijk, indien het kenteken in het tolsysteem wordt geregistreerd. Het digitale vignet, die bij Vignet Oostenrijk verkrijgbaar is, is in Nederland en België.
  3. De webshop is in de volgende talen beschikbaar: Nederlands / Vlaams.
  4. In samenhang met het gebruik van de webshop van Vignet Oostenrijk ontstaan extra kosten voor de gebruiker tussen de 4,75 en 5,30 euro handelingskosten. Eventuele kosten voor het gebruik van gegevens in verband met de (mobiele) telecommunicatiemiddelen van de gebruiker zijn voor rekening van de telecomserviceprovider van de gebruiker.
  5. De aankoop van de digitale vignetten resp. van de digitale trajecttol is een wettelijke verplichting. Online aankopen via de webshop van Vignet Online kunnen alleen worden gedaan binnen Nederland en België. De aankoop gebeurt uitsluitend op basis van deze AGV, de verwijzing naar integrale documenten en de wettelijke bepalingen. Andere voorwaarden – met name inkoopvoorwaarden of dergelijke van de koper – zijn uitgesloten.
  6. Deze AGV gelden voor de aankoop vanaf 01-01-2019. Deze AGV kan onder de volgende link worden opgevraagd: www,vignetoostenrijkkopen.nl/contact, waarbij ze zodanig ter beschikking worden gesteld, dat ze door de gebruiker opgeslagen en gereproduceerd kunnen worden.
 2. Aankoop van het digitale vignet door consumenten
  1. Voor algemene informatie over de aanschaf van het digitale vignet bij afstandsverkoop zie punt 2.
  2. Consument is diegene, die digitale vignetten koopt en voor wie de aankoop niet tot het runnen van zijn onderneming behoort resp. in het aankoopproces aangeeft geen ondernemer te zijn (zie punt 5). Onderneming is elke voor de lange termijn gevestigde organisatie van zelfstandige economische activiteit, ook wanneer deze niet op winst is gericht; rechtspersonen van het openbare recht gelden altijd als ondernemer. Bij de aankoop van een digitaal vignet door een natuurlijke persoon vóór aanvang van de exploitatie van zijn onderneming ten behoeve van het scheppen van de voorwaarden daarvoor, behoort de aankoop nog niet tot de bovengenoemde exploitatie.
  3. Aan het begin van het bestelproces wordt de consument er duidelijk over geïnformeerd, welke betalingsmiddelen worden geaccepteerd. De afzonderlijke technische stappen zijn in de webshop van Vignet Online overzichtelijk en voor zich sprekend weergegeven, namelijk door de stappen
   • Productkeuze (inclusief het onderscheid auto of motor): Na de keuze van het vignetproduct moeten het land van registratie en het kenteken (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) worden ingevoerd.
   • Mijn gegevens: Om de koper met name de bestellingsbevestiging (zie punt 3.4) een digitaal vignet te kunnen sturen, is de invoer van een e-mailadres (dubbel, ter voorkoming van invoerfouten) nodig. Verder moet de koper de betalingsmethode aangeven.
   • Besteloverzicht: Op deze pagina worden de koper de totale kosten (ook met en zonder omzetbelasting), de geselecteerde producten, het aangegeven e-mailadres, eventueel de gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode getoond. De koper kan producten wissen of kenteken, e-mailadres, eventuele gegevens van de ontvanger van de factuur en de betalingsmethode wijzigen. Deze stap biedt de koper een geschikt, effectief en toegankelijk technisch middel, waarmee hij invoerfouten vóór de afgifte van zijn aankoopverklaring kan bekijken en eventueel corrigeren. De koper moet zijn akkoordverklaring met de AGV bevestigen door een selectievakje aan te vinken. Door activering van de button „Bestellen met verplichting tot betalen“ vindt de aankoopverklaring door de koper plaats.
   • Betaling: De koper wordt naar de desbetreffende betalingsdienstaanbieder voor de gekozen betalingsmethode doorgeleid, waar de koper de betaling moet afhandelen. Dit gehele proces wordt uitsluitend door de betalingsdienstaanbieder uitgevoerd, zodat hierop aanvullende voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder van toepassing kunnen zijn, waarop Vignet Online geen invloed heeft.
   • Bevestiging: Zodra Vignet Online van de betalingsdienstaanbieder de bevestiging heeft ontvangen, dat de betaling succesvol is uitgevoerd, wordt de koper naar de bevestigingspagina geleid. Daar wordt de koper ook het bestellingsnummer getoond, waarbij de aankoopbevestiging ook geprint of opgeslagen kan worden. Voorts kan de factuur daar weergegeven of gedownload worden.
  4. Na voltooiing van de aankoop ontvangt de koper op het door hem aangegeven e-mailadres direct een bevestiging m.b.t. zijn aankoopverklaring resp. de bestellingsbevestiging van het(de) aangekochte digitale vignet. Deze e-mail aan de koper bevat meer informatie en het digitale vignet.
  5. Het aankoopproces wordt door Vignet Online opgeslagen (zie daarvoor ook punt 14).
 3. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van het digitale vignet
  1. Consumenten hebben volgens de tolverordening het recht, hun aankoop betreffend het digitale vignet bij de aankoop op afstand binnen veertien dagen zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.
  2. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument door middel van een duidelijke verklaring Vignet Online (bijv. e-mail aan https://vignetoostenrijkkopen.nl/contact een per post verzonden brief) over zijn besluit, de aankoop te herroepen, informeren. De verklaring van herroeping kan informeel worden gedaan. Aan de herroepingstermijn is voldaan, wanneer de verklaring van herroeping binnen de betreffende termijn wordt verzonden. Gelieve het(de) betreffende bestelnummer te vermelden, zodat de bijbehorende verklaringen van herroeping snel en efficiënt verwerkt kunnen worden.
  3. Om een zo snel mogelijke en efficiënte verwerking van de verklaringen van herroeping te kunnen waarborgen, verzoekt Vignet Online, verklaringen van herroeping zo mogelijk per e-mail en onder opgave van de gegevens, zoals die staan vermeld in het voorbeeld-herroepingsformulier dat aan het einde van deze AGV ter beschikking is gesteld, aan https://vignetoostenrijkkopen.nl/contact te richten.
  4. In geval van een tijdige herroeping worden alle door de consument verrichte betalingen onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van herroeping terugbetaald, waarbij voor de terugbetaling hetzelfde betalingsmiddel wordt gebruikt als waarmee de consument de betaling heeft verricht.
 4. Uitzondering herroepingsrecht consumenten

  1. Zie algemene informatie over de aankoop van het digitale vignet onder punt 2.
  2. Consumenten die binnen 18 dagen vertrekken kunnen ook een digitaal vignet aanschaffen, alleen vervalt het herroepingsrecht. Dit geldt omdat bij het sluiten van de overeenkomst een datum of periode is afgesproken. Bestelt u bijvoorbeeld een vignet die 2 dagen na aankoop geldig moet zijn, dan wordt deze uitgesloten van bedenktijd. .
 5. Aankoop van digitale trajecttol door consumenten
  1. Zie algemene informatie over de aankoop van digitale trajecttol via afstandsverkoop onder punt 2.
  2. Wie consument is, wordt in punt 3.2 ook voor de digitale trajecttol gedefinieerd.
 6. Herroepingsrecht van de consument m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol
  1. Consumenten hebben het recht, de aankoop inzake de digitale trajecttol binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn begint daarbij met de dag van aankoop.
  2. Hetherroepingsrecht vervalt overeenkomstig punt 6.3 bij enkele ritten, die door de consument binnen de herroepingstermijn geheel geconsumeerd zijn.
  3. In het andere geval geldt bij het herroepingsrecht m.b.t. de aankoop van de digitale trajecttol naar analogie het in punt 4 vastgelegde
 7. Garantie en schadevergoeding betreffende de aankoop
  1. Voor consumenten gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen, die in het Burgerlijk Wetboek geregeld zijn.
  2. Voor ondernemers geldt bovendien de controleplicht en de verplichting tot ingebrekestelling volgens het Handelswetboek.
  3. De aanspraak op schadevergoeding wegens lichte nalatigheid is zowel voor consumenten als voor ondernemers uitgesloten, waarbij deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet geldt voor persoonlijk letsel, dwingende aansprakelijkheidswetten en voor consumenten ook niet voor schendingen van belangrijke contractuele verplichtingen. Voor ondernemers is de aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid bovendien beperkt tot de positieve schade, waarbij ook hier de bovenstaande uitzonderingen op uitsluiting van aansprakelijkheid gelden.
 8. Informatie over de mogelijkheid tot het indienen van klachten en over geschillenbeslechting voor consumenten
  1. Het online-platform voor geschillenbeslechting van de EU voor online-overeenkomsten met consumenten vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Vignet Oostenrijk is niet verplicht deel te nemen aan deze alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure.
  3. Wensen, suggesties en klachten moeten gericht worden aan: info@vignetoostenrijkkopen.nl
 9. Rechtskeuze en jurisdictie bij ondernemers

  1. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing onder uitsluiting van zijn collisieregels en van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten. Door deze rechtskeuze wordt de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol, die een consument is, niet in zijn dwingende rechten van zijn thuisland beperkt.
  2. Voor zover de koper van een digitaal vignet en/of digitale trajecttol geen consument is, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle aanspraken en eventuele geschillen uit en op basis van deze rechtsverhouding en de afhandeling ervan in Nederland.
 10. Salvatorische clausule bij ondernemers
  1. Voor ondernemers, maar niet voor consumenten, geldt: De ineffectiviteit of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de effectiviteit van de overige bepalingen. Een ineffectieve of onuitvoerbare bepaling moet door een effectieve worden vervangen, die het economische doel het dichtst benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten.
Rate this page